Na osobach fizycznych będących właścicielami lasów ciąży obowiązek złożenia deklaracji dl-1, a więc informacji w sprawie podatku leśnego. Która ustawa reguluje to zobowiązanie? Jakie terminy obowiązują podatników? Które podmioty są ustawowo zwolnione z obowiązku uiszczania podatku?

Podatek leśny – czym jest?

Zasady podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (rozdział 9, art. 60-66). Jest on opłacany w gminach i komplementarny z podatkiem rolnym. Podatek leśny opłaca się na podstawie powierzchni lasu, liczonej w hektarach. Każdego roku Główny Urząd Statystyczny informuje na temat średniej ceny sprzedaży drewna. Stawkę podatku leśnego ustala Urząd Gminy. Podaje się ją jako ekwiwalent 0,220 m3 drewna z 1 hektara za dany rok podatkowy. Właściciele lasów nie mogą liczyć na ulgę podatkową. Deklarację składa się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, którzy sprawują pieczę nad obszarem, na którym rośnie las. Formularz DL-1 służy przekazaniu informacji w sprawie podatku leśnego. Załącznik ZDL-1 jest przeznaczony do zewidencjonowania lasów podlegających opodatkowaniu. Natomiast załącznik ZDL-2 powstał z myślą o wykazywaniu lasów zwolnionych z opodatkowania.

 

Kogo dotyczy podatek leśny?

Wśród osób, które mają obowiązek uiszczenia podatku leśnego, znajdują się między innymi właściciele lasów, które stanowią część parków narodowych. W ich przypadku stawka podatku wynosi 50%. Oprócz nich, podatek leśny musi zapłacić każdy użytkownik wieczysty lasu, posiadacze lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, jak też jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kogo podatek leśny nie dotyczy?

Podatek nie dotyczy natomiast tych właścicieli lasów, którzy przeznaczają je na działalność gospodarczą inną niż leśna. Podmiotowym zwolnieniem objęte są uczelnie, jednostki systemu oświaty, przeznaczające lasy na działalność oświatową, instytuty badawcze, instytuty naukowe i jednostki Polskiej Akademii Nauk, lasy wchodzące w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej. Które obszary są objęte zwolnieniem podatkowym? Zwolnienia podatkowe obejmują młode lasy (z drzewostanem nieprzekraczającym 40 lat), lasy wpisane do rejestru zabytków, jak też użytki ekologiczne.

 

Podatek leśny – deklaracja podatkowa online

Informacja podatkowa powinna być składana przez podatnika na deklaracji il-1. Deklaracja dl-1 przez internet stanowi wygodny sposób jej przekazywania. Konkretną formę uchwala dana gmina. Samą deklarację na podatek leśny (DL-1) należy złożyć w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. Podatek leśny opłaca się kwartalnie, w czterech proporcjonalnych ratach. Należy je uiścić do 15. marca, maja, września i listopada danego roku podatkowego. Podatek leśny, którego całkowita wartość nie przekracza 100 złotych powinien być uiszczany jednorazowo w terminie do 15. marca. W przypadku pojawienia się zmiany dotyczącej powstania obowiązku podatkowego lub też zmiany, która ma bezpośredni wpływ na podwyższenie kwoty, podatnik jest zobligowany do złożenia w terminie 14 dni deklaracji il-1.

 

Jak złożyć deklarację online?

Najwygodniejszą formą złożenia deklaracji na podatek leśny (DL-1) jest przesłanie jej drogą elektroniczną. Wsparciem w prawidłowym sporządzeniu formularza może być kalkulator deklaracji. Po wypełnieniu dokumentu i dołączeniu załączników można przekazać je do systemu za pośrednictwem ePUAP. Następnie podatnikowi pozostaje pilnowanie terminów płatności rat i uiszczanie kolejnych transz podatku leśnego.