Zadaniem komornika jest na wniosek wierzyciela, popartego orzeczeniem sądowym, wyegzekwowanie zwrotu jego własności. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z nałożonego na niego na mocy decyzji sądu obowiązku, wierzyciel może do komornika złożyć wniosek o przeprowadzenie egzekucji, żeby np. odzyskać należność z tytułu chociażby nieopłaconej faktury za zamówiony towar.