Wakacje to czas remontów i porządków w naszych domach – aby odpady wielkogabarytowe nie zalegały na chodnikach tygodniami, warto sprawdzić harmonogram odbioru takich śmieci.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na odpady zmieszane np. meble, wykładziny, wózki, wanny, miski, opakowania po sprzęcie RTV, meble ogrodowe, skrzynki, doniczki itp.

Odpady wielkogabarytowe oraz w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieramy od mieszkańców Bydgoszczy oraz od użytkowników ogródków działkowych (innych nieruchomości niezamieszkałych w tym zakresie nie obsługujemy).

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą przekazać wytworzone na terenie gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób następujący:

a) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranemu przez Miasto Bydgoszcz do obsługi danego sektora; odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  - HARMONOGRAM TUTAJ)

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do odbioru od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do godziny 6.00 w dniu odbioru odpadów. Odpady należy wystawić przed granice nieruchomości lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej, przy wiacie śmietnikowej.

b) do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przy:

 • ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.), tel. 52 342 74 40,
 • ul. Smoleńskiej 154 wjazd od Nowotoruńskiej (PUK Corimp Sp. z o.o.), tel. 52 320 81 70,
 • ul. Podmiejskiej 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Remont - co z gruzem i innymi odpadami?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jedno gospodarstwo domowe przysługuje raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku big-bag. BIG BAG podlega zwrotowi wraz z odpadami do wydającego worek, w ciągu 30 dni licząc od dnia jego pobrania.

BIG BAG to worek o pojemności 1 m3, który jest przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnego remontu w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, na który został pobrany.

POBIERAJĄCY BIG BAG  musi być pełnoletnia osoba fizyczna, reprezentująca gospodarstwo domowe, funkcjonujące w remontowanym lokalu mieszkalnym, domku jednorodzinnym  wnioskująca o wydanie BIG BAG osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę.
W jaki sposób właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych?

Należy:

 • pobrać worek typu BIG-BAG od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w danym sektorze, przedkładając potwierdzenie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w ramach złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku zabudowy wielorodzinnej worek pobierany przez przedstawiciela gospodarstwa domowego, uwzględnionego w deklaracji przedłożonej przez spółdzielnię, zarządcę, wspólnotę mieszkaniową lub właściciela nieruchomości),
 • ustawić worek BIG-BAG  pod adresem nieruchomości mieszkalnej, na którą został pobrany, na zewnątrz budynku, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu z dźwigiem typu HDS odbierającego zapełniony BIG BAG. 
  o zapełnieniu worka zgłosić konieczność jego odbioru, u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbiór odpadów komunalnych w danym sektorze, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą odbioru tych odpadów (osoba pobierająca worek jest zobowiązana w terminie 30 dnia od dnia jego pobrania wykorzystać go lub zwrócić pusty przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w  danym sektorze,  uwzględniając konieczność  zgłoszenia gotowości odbioru  przekazywanych odpadów w wymaganym terminie).
 • Do big-baga wrzucamy m. in:
  –   płytki, panele, ceramika, cegły, płyty regipsowe, drobne urządzenia sanitarne, worki po gipsie i klejach, plastikowe rury, drewno
 • Nie wrzucamy:
  – azbestu,
  – wełny mineralnej,
  – farb i lakierów,
  - papy,
  - styropianu,
  - ziemi i kamieni.

Uwaga!
Worka BIG BAG z odpadami nie ustawiamy:

 • pomiędzy zaparkowanymi samochodami ograniczającymi dojazd dźwigu;
 • pod obiektami zadaszonymi, drzewami i przewodami wysokiego napięcia itp.

Worek należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem na nieruchomość, w której mieszkaniec prowadzi gospodarstwo domowe i w której mieszka. BIG BAG nie jest przeznaczony do gromadzenia odpadów zmieszanych (resztkowych) oraz innych – segregowanych, dla których przewidziano    pojemniki innego typu. Nie można wykorzystać worka na innej nieruchomości, nawet będącej własnością mieszkańca pobierającego big-bag, w której nie mieszka i na którą nie został pobrany.

Zabrania się umieszczania w worku odpadów w ilości przekraczającej  1 m3 tj. ponad górną krawędź worka. Przy worku nie należy ustawiać dodatkowych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych np. meble, duże urządzenia sanitarne.
BIG BAG nie przysługuje przedsiębiorstwom, instytucjom, czy użytkownikom ogródków działkowych.

Odpady poremontowe powstałe w gospodarstwach domowych przekraczające  1 m3 można  zawieźć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) bez dodatkowych opłat za przekazanie odpadów lub gromadzić w zamówionych odpłatnie, dodatkowych workach BIG BAG lub kontenerach.

Punkty zlokalizowano przy:

 • ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.),
 • ul. Smoleńska 154 wjazd od Nowotoruńskiej (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.),
 • ul. Podmiejska 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.).

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, w celu ułatwienia odpowiedniego klasyfikowania odpadów, uruchomiło wyszukiwarkę, w której można sprawdzić do jakiego pojemnika należy wrzucić określony odpad. Niezbędne dane znajdują się na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl