Odpowiednio oznaczona nieruchomość ułatwi pracę nie tylko listonoszowi czy kurierowi. Również operatorzy odbierający odpady mogą mieć problemy w związku ze źle oznakowaną nieruchomością. Dlatego przypominamy:

- tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona na frontowej ścianie budynku, w widocznym miejscu i odpowiedniej wielkości;
- nie może być zasłonięta;
- w miarę możliwości powinna być oświetlona;
- jeśli dom znajduje się w głębi posesji tabliczka powinna być również umieszczona na ogrodzeniu;
 
             Konieczność posiadania tabliczki z numerem domu reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz 2021 r. poz. 922).
W związku z powyższym przypomina się o wynikającym z art. 47b ust. 1, 2 i 4 wyżej wspomnianej ustawy, obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (bramie) nieruchomości, tablicy z nazwą miejscowości, ulicy i nadanym numerem porządkowym w terminie 30 dni od daty otrzymania  zawiadomienia o nadanym numerze porządkowym.
Tablice z numerami porządkowymi powinny być czytelne, widoczne oraz utrzymane w należytym stanie. Uchylenie się od tych obowiązków może spowodować zgodnie z art. 1 pkt 1 i art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41) zastosowanie ustawowo określonych sankcji.