W 2019 roku został zmieniony plan przestrzennego zagospodarowania terenu północnej części Pawłówka – z terenu zabudowy mieszkaniowej i drobnych usług na teren inwestycyjno-produkcyjno-magazynowy. Zmiana ta spowodowała, że mniej więcej w środku naszej wsi, firma 7R PROJEKT 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie planuje wybudować ogromne hale magazynowe wraz z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną – powyżej wizualizacja inwestycji, która była zawieszona na stronie firmy 7R PROJEKT 24 Sp. z o.o.

Przedmiotowa inwestycja będzie dla mieszkańców uciążliwym sąsiedztwem 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu nie tylko z uwagi na hałas (dziesiątki wentylatorów, ok. 100 TIRów , ok. 450 samochodów osobowych), zanieczyszczenie powietrza oraz gruntu (spaliny, oleje, smary), ale również utrudnienia w komunikacji (o wzmożonym ruchu świadczą dziesiątki stanowisk dla TIRów) i korzystaniu z sieci wodociągowej (utrzymanie zaplecza sanitarnego), która już na chwilę obecną charakteryzuje się niskim ciśnieniem. Zniszczy również nieodwracalnie piękny krajobraz naszej pradoliny, jedno z niewielu już „płuc” podbydgoskich miejscowości. Na naszym terenie jest wiele tras wędrówki zwierząt (dziki, sarny, lisy ) i ptaków (żurawie, pliszki, jastrzębie, bażanty, szpaki) – one również znikną niepowrotnie.

Mimo przychylności władz gminy Sicienko dla tej inwestycji, część mieszkańców Pawłówka podjęła działania mające na celu zapobieżenie powstaniu centrum logistycznego w Pawłówku. Kształtowanie krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, nie może zostać ujęte jedynie w ramy szeregu działań technicznych, zmierzających do zmiany infrastruktury ze względów ekonomicznych. Działania władz samorządowych winny prowadzić do ochrony oraz ekspozycji walorów przyrodniczych Pawłówka.

Z uwagi na fakt, iż władze gminy nie uwzględniają lokalnych uwarunkowań, związanych ze społeczeństwem, jaki i ich krajobrazem pospolitym powołaliśmy Stowarzyszenie „Zielony Pawłówek”. Celem naszej organizacji jest m.in. ochrona środowiska naturalnego i różnorodności krajobrazowej na terenie m. Pawłówek, w szczególności ochrona bogactwa przyrodniczego fauny i flory oraz niepowtarzalnego ukształtowania terenu pradoliny.  Mamy pełną świadomość, że błędy popełniane w gospodarce przestrzennej zazwyczaj są nieodwracalne, a niewłaściwe zarządzanie przestrzenią urbanistyczną i brak ochrony krajobrazu przyrodniczego – generują bezpowrotne straty

Mieszkańcy chcą utrzymaniu charakteru Północnej części Pawłówka jako osiedla domków jednorodzinnych, ich oazy odpoczynku i przyrody. Przedmiotowa inwestycja będzie uciążliwa nie tylko dla mieszkańców w bezpośrednim jego sąsiedztwie, ale dla wszystkich mieszkańców osiedla.

 Za ochronę krajobrazu, ład przestrzenny, obraz środowiska, w którym żyjemy, odpowiedzialni są wszyscy jego użytkownicy, dlatego

NIE            dla hal magazynowych !

NIE            dla dziesiątek TIR-ów i setek osobówek !

NIE            dla smrodu i hałasu !