Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał w piątek rozporządzenie o organizacji i finansowaniu zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wcześniej w piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej (nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), która m.in. podnosi wysokość rezerwy subwencji oświatowej, zalicza czas pracy ratowników górniczych w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19 do emerytury górniczej i umożliwia szczepienia w aptekach.

Nowelę ustawy covidowej opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelą ustawy covidowej rezerwa subwencji oświatowej zostanie zwiększona o kwotę 187 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia wspomagające.

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia mogą być prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym w szkołach specjalnych i w artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Zajęć wspomagających nie organizuje się: w szkołach podstawowych dla dorosłych, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, w branżowych szkołach II stopnia, w szkołach policealnych, w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego.

MEiN nie wskazuje samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ma to ustalić we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. Także jeśli chodzi o sposób organizacji zajęć dla uczniów pozostawiono szkołom dużą elastyczność.

Zajęcia mogą być organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). Godzina zajęć wspomagających ma trwać 45 minut.

Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mają być są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami – nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Dyrektor szkoły ma poinformować rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń zainteresowani uczestnictwem w zajęciach mają złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

W rozporządzeniu określono też terminy przekazywania i rozliczania dotacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że z zajęć skorzystać może ok. 3,4 mln uczniów.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu wnioskowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z rezerwy są w aneksie do kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Wzory wniosków i formularze rozliczenia opublikowano na stronie internetowej resortu edukacji i nauki. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka