Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Pomorska”, który w środę (24.01.2018 r) będzie przedmiotem obrad Rady Miasta Bydgoszczy.

Planem objęty jest obszar o powierzchni ok. 16,5 ha zawarty pomiędzy ulicami Gdańską, Pomorską, Zduny, Sienkiewicza, Kwiatową i zapleczem ul. Cieszkowskiego. To kolejny ważny obszar Śródmieścia Bydgoszczy, które staraniem właścicieli nieruchomości oraz Miasta, sukcesywnie odzyskuje swoją dawną świetność. Obszar objęty planem charakteryzuje się dużym udziałem zwartej zabudowy o wartości historycznej, w przeważającej części pochodzącej z końca XIX i początku XX wieku.

Plan miejscowy przyczyni się do ochrony wartości kulturowych istniejącej tu zabudowy, usprawni proces remontowania zabytkowych kamienic oraz umożliwi szybszą zmianę funkcji lokali i obiektów usługowych.

Plan daje również możliwość wprowadzania nowej zabudowy, ale będzie mogła być ona realizowana z pełnym poszanowaniem skali istniejącej, a także wartościowej historycznej zabudowy.