100 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki temu szkoły i placówki oświatowe będą mieć szansę na realizację ciekawych projektów w zakresie kultury, sztuki oraz rekreacji.

Bydgoskie Granty Oświatowe to jedno z działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”. Stanowią one formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością.

W tym roku wpłynęło 247 wniosków o Bydgoskie Granty Oświatowe. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, prezydent Rafał Bruski przyznał granty 62 szkołom – w sumie 331.940 zł zostanie przeznaczonych na realizację 100 projektów.

Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, które opierają się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu.

Przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie:

  • artystyczne (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych) -37 projektów
    z dofinansowaniem 191.710 zł (58% z 331.940zł), w tym 18 projektów z tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dofinansowanych w kwocie
    134.090 zł,
  • przedsięwzięcia wpisujące się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – 17 projektów dofinansowanych w kwocie
    44.800 zł, 
  • przedsięwzięcia wpisujące się w obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego - 10 projektów z dofinansowaniem 25.830zł
  • oraz pozostałe projekty edukacyjne (36) z zakresu edukacji humanistycznej (literackie, historyczne, językowe), kulturowej, regionalnej, integracji środowisk, aktywności twórczej, kształcenia zawodowego, nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęć rekreacyjno-sportowych w przedszkolach, a także projekty interdyscyplinarne (69.600 zł).

Wśród 100 nagrodzonych projektów, 72 będą kontynuowane, 28 jest projektów nowych. 8 Projektów realizowanych będzie na szczeblu międzynarodowym, 12 na szczeblu ogólnopolskim, 19 ma wymiar regionalny, 50- miejski, 11- międzyszkolny/środowiskowy.