Właściciele małych firm oraz osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą mają powód do zadowolenia. Mocą znowelizowanej ustawy o PIT i CIT obniżono im stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15%. Te zmiany wprowadziła nowela Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Większość tych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Opisana nowelizacja rozszerza i dodaje do obu ustaw o podatkach dochodowych listę dochodów (przychodów) które podatnicy, podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają na terytorium Polski. Ta lista obejmuje m.in. dochody z papierów wartościowych i instrumentów finansowych, które nie są papierami wartościowymi, a są dopuszczone do obrotu publicznego na terytorium Polski. Chodzi o te papiery wartościowe, które funkcjonują w ramach regulowanego rynku giełdowego oraz o zyski z ich sprzedaży albo z realizacji praw, które z nich wynikają.

Tytułu przeniesienia prawa własności udziałów (akcji) w spółce, która nie jest osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości. Tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale zamieszkałych i działających na terenie Polski, niezależnie od tego, gdzie umowa została zawarta.

Znowelizowana ustawa mówi, że stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, a 15-proc. stawka podatku będzie się odnosiła do małych podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Ale będą mogli korzystać z tego uprzywilejowanego podatku CIT tylko przez rok. Ten, w którym rozpoczęli działalność.

Zmienione przepisy podatkowe definiują także przychody z kapitałów pieniężnych. Ustawodawca określił, że ,,kapitały pieniężne,, to wartość wkładu, którą określono w statucie albo umowie spółki, a jeśli ich nie ma, wtedy przyjmuje się wartość wkładu, która została określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Takie dokumenty są obowiązujące w przypadku wniesienia do spółki czy do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Kiedy jednak ta wartość jest niższa niż wartość rynkowa tego wkładu lub jego wartość nie jest określona w stosownym dokumencie, za przychód uznaje się wartość rynkową tego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego czyli dzień, w którym została zawarta umowa.